Pravidla klasifikace z matematiky – Pavel Jošt

Klasifikaci z matematiky mám založenou na váženém průměru.
Váha desetiminutovky, je určena podle délky času (viz dále), váha čtvrtletní práce je 8, váha samostatné práce a zkoušení je 2 (viz dále).

Poslední hodinu v týdnu téměř vždy píšeme desetiminutovku zahrnující právě probíranou látku. Příklad bude beze změny vzat z DÚ, který dostanou studenti týden předem k vypracování na víkend. Úkol není povinný ani není třeba vypracovat ho celý. Pokud dostane student z písemky známku 1-3, dostane tak zároveň i 1 z DÚ s váhou dva. Váha písemky bude každých pět minut pracovního času stoupat o jednu, tj. do pěti minut včetně bude váha jedna, do deseti minut váha dva, atd.

Jednou za čtvrt roku píšeme v předem dohodnutém termínu (týden předem) čtvrtletní písemnou práci (kontrolku). Jedná se o celohodinovou písemnou práci, přesně 40 minut. Váha této písemky je osm. Příklady této kontrolky jsou patřičně bodovány a podle procentuální úspěšnosti jsou celkové body převedeny na výslednou známku takto:

100 – 91 % 1
90 – 76 % 2
75 – 51 % 3
50 – 26 % 4
25 – 0 % 5

Studenti mohou za aktivitu v hodině získat plusy. Každé čtyři plusy znamenají 1 s váhou dva.

Studenti mohou být namátkově zkoušeni z pojmů a definic (tzv. letecký den). Za správnou a včasnou odpověď získají +, za špatnou či žádnou -. Zde platí, že za čtyři + je známka 1, za tři + a jeden – je známka 2, atd. s váhou dva.

Body navíc, které se nezapočítávají do průměru, získávají studenti také za účast v nejrůznějších matematických soutěžích, o kterých budou vždy včas informováni, zejména v MO.

Průměr v pololetí a na konci školního roku není směrodatný pro určení finální známky, nedílnou součástí této známky je i aktivita v hodině, plnění úkolů apod.