Den vědcem – praktická měření v laboratořích

Studenti semináře chemie a sexty se ve středu 1. listopadu vypravili do ÚFCH J. Heyrovského v Praze.Zde se seznámili ve třech různých laboratořích s cíli a metodami výzkumu, které tam v současné době probíhají. Po krátkém úvodu a rozdělení do skupin se studenti odebrali na jednotlivá pracoviště.

První skupina se v laboratoři elektronové mikroskopie pod vedením našeho bývalého studenta Mgr. Milana Bouši Ph. D. naučila připravovat preparáty pro pozorování metodou EDX (Energy Dispersive X-Raz Spectroscopy), podívala se na unikátní již připravené preparáty vzniklé pozlacením živočichů a ověřila si, že znalosti z chemie týkající se kvantového popisu energie elektronu v atomu se skutečně využívají v praxi.

Druhá skupina letošních maturantů v laboratoři hmotnostní spektrometrie viděla metody výzkumu molekul silně zachytávajících elektrony. Takovou molekulou je například fluorid sírový používaný ve formě plynu při práci na sítích vysokého napětí. Jeho použití má mnoho nevýhod a tak je nyní výzkum zaměřen na další podobné látky s lepšími vlastnostmi.

Sextáni si v laboratoři nanomateriálů připravili vlastnoručně nanostříbro redukcí tetrahydridoboritanem sodným a mohli si v malé violce odnést připravený vzorek na památku.

      

Všichni studenti se pak ještě po skončení laboratorní části podívali do laboratoře laserové spektroskopie, laboratoře výzkumu katalyzátorů a dalších pracovišť fyzikálního ústavu.

Na závěr obdrželi certifikát programu Den vědcem vystavený na jméno každého z nich a rozloučili se s paní Ing. Květou Stejskalovou, CSc, která celý program organizovala.

Studenti semináře z chemie a sexty dokázali, že mají o vědecké výzkumy zájem a dokáží se v laboratoři aktivně zapojit a rychle se učit nové dovednosti. Poznali na vlastní kůži, jak pracují vědci ve výzkumu, viděli, jak jsou ze své práce nadšeni a seznámili se dokonce s Milanem Boušou, který absolvoval naše gymnázium.

Děkuji všem zúčastněným studentům za vzorné chování a aktivní zapojení a přeji jim, aby si našli v životě práci, která je bude nejen živit, ale i bavit. 

A. Havlíková