Maturita z fyziky

Maturitní okruhy z fyziky

1. Kinematika hmotného bodu (kinematické veličiny, grafy pohybu)

2. Dynamika hmotného bodu, Newtonovy pohybové zákony (inerciální a neinerciální vztažná soustava, izolované těleso, veličiny, Newtonovy pohybové zákony, silové diagramy)

3. Mechanika tuhého tělesa (veličiny, výslednice sil působících na tuhé těleso, setrvačníky)

4. Mechanika kapalin a plynů (Pascalův zákon, hydrostatický tlak, vztlaková síla, proudění kapaliny, hydrodynamické paradoxon, letadla)

5. Gravitační pole (Newtonův gravitační zákon, veličiny popisující gravitační pole, 1.a 2. kosmická rychlost, Keplerovy zákony, gravitační prak)

6. Tepelné děje v plynech (kinetická teorie látek, vnitřní energie, ideální plyn)

7. Zákony termodynamiky, tepelné stroje (termodynamické zákony, cyklický děj, tepelné stroje – chladničky, tepelná čerpadla, motory)

8. Struktura a vlastnosti pevných látek (vnitřní struktura pevných látek, krystaly, vazby, Hookův zákon, teplotní objemová roztažnost)

9. Struktura a vlastnosti kapalin (povrchová vrstva kapaliny, kapilární jevy, kapilární tlak, anomálie vody)

10. Změny skupenství (fázové přechody, fázový diagram, vodní pára v atmosféře)

11. Mechanický oscilátor (pohybové rovnice, skládání kmitů, vlastní frekvence oscilátoru, rezonance)

12. Vlnění v pružném prostředí, akustika (vlnová rovnice, typy vlnění, Huygensův princip, zvuk, Dopplerův jev, echolokátor)

13. Elektrické pole, srovnání s jinými fyzikálními poli (Coulombův zákon, veličiny popisující elektrické pole, kondenzátor, elektrické pole)

14. Elektrický proud v kovech, Ohmův zákon (zdroje elektrického napětí, Kirchhoffovy zákony, veličiny popisující elektrický proud)

15. Polovodiče a jejich využití (vodivost polovodičů, polovodičová dioda, tranzistor, využití polovodičů)

16. Elektrický proud v kapalinách (elektrolýza, Faradayovy zákony elektrolýzy, elektrická dvojvrstva)

17. Elektrický proud v plynech a ve vakuu (výboje, elektrický proud ve vakuu, bouřka)

18. Magnetické pole, magnetické vlastnosti látek (zdroje magnetického pole, magnetická síla a vodiče s proudem, Hallův jev, Lorenzova síla, magnetické vlastnosti látek, technické využití)

19. Elektromagnetická indukce a její využití (elektromagnetická indukce, Lenzův zákon, vlastní indukce, elektromagnetické pole)

20. Obvody střídavého proudu (střídavý proud, R,L,C obvody, efektivní hodnoty veličin, elektromotory, transformátory)

21. Elektromagnetické kmity a vlnění, sdělovací technika (oscilační obvod, rezonance, vlastnosti elektromagnetické vlny, elektromagnetický dipól, rozhlasový a televizní přijímač, modulace, radar, stealth)

22. Paprsková optika, optické přístroje (zákon odrazu a lomu, zrcadla, čočky, optické přístroje, oko, optické jevy v atmosféře)

23. Vlnové vlastnosti světla (elektromagnetické vlnění a světlo, interference, difrakce, polarizace)

24. Elektromagnetické záření, spektra (zdroje elektromagnetického záření, fotometrické veličiny, černé těleso, spektra látek, rentgenové záření)

25. Základy kvantové fyziky (fotoelektrický jev, Comptonův jev, elektronový mikroskop, de Brogliova vlna, korpuskulárně vlnový dualismus částic, kvantový oscilátor, Schrödingerova kočka, neurčitost)

26. Stavba atomu, laser (atom, elektrony, nukleony, kvarky, vlnová funkce atomu, atomový orbital, Pauliho vylučovací princip, laser)

27. Jaderná energie a její uvolňování (jádro atomu, vazebná energie jádra, radioaktivní záření, radioaktivní přeměna, jaderný reaktor, atomová bomba, Černobyl)

28. Elementární částice (bosony, fermiony, hadrony, leptony, …, detekce částic, interakce mezi částicemi, urychlovače částic, CERN)

29. Základy speciální teorie relativity (Michelsonův pokus, principy STR, dilatace času, kontrakce délek, skládání rychlostí, relativistická hmotnost, energie)

30. Astrofyzika (Sluneční soustava, hvězdy, struktura a vývoj vesmíru, způsoby pozorování)


Jak správně řešit fyzikální úlohy:
reseni_fyzikalni_ulohy