Maturita 2019

Základní informace k MZ 2019 podzim

Termíny a informace pro podzimní zkušební období

Pozvánky k písemným zkouškám společné části MZ byly odeslány prostřednictvím IS Certis dne 22. 8. 2019 (spádovou školou je Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola (SPŠSE a VOŠ) v Liberci.

Termín ústních zkoušek je v pondělí 9. 9. 2019 od 12 hodin.

do 25. 6. 2019 žák podá přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy
– předvyplněné přihlášky jsou k dispozici u třídních učitelů a také byly každému žákovi poslány emailem 17. 6. 2019.

Konkrétní podzimní termíny ústních zkoušek společné a profilové části budou stanoveny do 25. 8. 2019

Jednotné zkušební schéma MZ podzim 2019

 Sdělení MŠMT – termíny společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2019

V případě, že žák neudělil souhlas k odeslání protokolu o výsledcích SČ MZ, vyzvedne si jej u třídního učitele do 28. 6. 2019

Jmenování místopředsedů a dalších členů zkušebních maturitních komisí
pro podzimní zkušební období 2019

Rozpis – podzim 2019 podle předmětů


Harmonogram předávání vysvědčení na radnici

09:00 – 09:45 – 4. A
09:45 – 10:30 – 4. B
10:30 – 11:15 – Oktáva
11:15 – 12:00 – 4. M

Protokoly o výsledcích jarního termínu SČ MZ budou k dispozici po 15. 6. 2019

Rozpis zkoušení pro (aktualizace 30. 4. 2019)  4. A4. BOkt4. M

Jmenování místopředsedů a dalších členů zkušebních maturitních komisí
pro jarní zkušební období 2019


Ředitel školy stanovuje konkrétní termín ústních zkoušek SČ a PČ MZ 2019 na: 20.–24. 5. 2019
 
Přehled zkoušek v jednotlivých předmětech pro MZ 2019
Maturitní zpravodaj č. 47/2018 seznamuje žáky s organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019, ale zejména obsahuje také důležité informace k přihlašování, které by maturantům neměly uniknout. 
Informace k přihlašování: formulář přihlášky obdrží žáci od ředitele školy v druhé polovině listopadu a vyplněný a podepsaný odevzdají zpět nejpozději 3. prosince 2018. Jestliže žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat také platné doporučení školského poradenského zařízení. Pozor, nově má doporučení platnost
nejvýše 24 měsíců. Platné musí být k datu konání zkoušek, nikoli jen k datu podání přihlášky.
 

Nabídka předmětů profilové části pro MZ 2019 – jaro

Podrobné informace o MZ 2019 najdete na www.novamaturita.cz

Maturitní vyhláška platná od 1. 11. 2018 – upozorňuji na částečnou změnu podmínek konání společné části MZ v § 5 odst. 3, týkající se písemné práce z českého jazyka.


Zdravotní pojištění – do kdy a jak řešit zdravotní pojištění po maturitě

Matematika +: od 2. do 15. ledna probíhá přes Výsledkový portál žáka (VPŽ, https://vpz.cermat.cz/) přihlašování žáků k výběrové zkoušce Matematika+.

Úspěšný výsledek této zkoušky lze uplatnit v přijímacím řízení a stipendijních programech na řadě fakult vysokých škol v ČR.

Bližší informace o zkoušce naleznou žáci na webových stránkách (https://www.novamaturita.cz). Přehled VŠ akceptujících zkoušku Matematika+