Podmínky klasifikace z matematiky 2018/19- Šárka Frintová

Podmínky klasifikace z matematiky

Konzultační hodiny: pondělí +pátek-13:45 -14:30 (vždy po předcházející domluvě)

 

Podmínky klasifikace v matematice pro třídy: prima, L2, M3

 

Podmínky klasifikace v matematice:

 

– práce žáků je hodnocena body.

– do celkové klasifikace je zahrnuto hodnocení písemných prací, testů, projektů, práce na hodině, vedení sešitu, domácích úkolů.

– písemné práce a testy většího rozsahu budou oznámeny s předstihem, krátké testy mohou být zadávány během vyučovacích hodin bez předchozího upozornění

– hodnocení je vyjádřeno poměrem počtu získaných bodů a maximální možné bodové dotace hodnocené práce tedy procenty

– hodnocení písemných prací je také převáděno na známku dle předložené klasifikační stupnice.

– je možné získat i větší počet bodů než maximum a to za nadstandardně splněný úkol.

– body je možné získat i mimo uvedené situace za dobrovolné aktivity (výborná práce na hodině, zajímavý referát nebo zajímavá úloha k předem domluvenému tématu, účast na matematických soutěžích, …). I tyto body jsou součástí celkové klasifikace a to jako bonusové – přičítají se, aniž by zvyšovaly bodový základ.

— hodnocení je zaneseno do informačního systému (nad uvedenými body je číselný kód např. tvaru 4524, prostřední číslo určuje maximum bodů, které bylo možné získat, tedy v tomto případě 52 bodů). Všechny aktivity mají váhu 1.

– pokud žáci z důvodu nepřítomnosti písemnou práci nebo test nepsali, domluví si s vyučujícím náhradní termín dopsání.

– v případě dlouhodobé nepřítomnosti, posuzuji situaci individuálně, vždy je nutné domluvit si podmínky, za kterých bude klasifikace uzavřena.

– na konci klasifikačního období všechny dosažené body sečtu a porovnám s maximem bodů, které mohl žák reálně získat. Dosažená procenta zaokrouhluji na jednotky a při hodnocení vycházím z uvedené klasifikační stupnice.

 – klasifikaci uzavírám vždy na konci klasifikačního období po splnění všech podmínek pro uzavření klasifikace. Pokud podmínky splněny nejsou, bude klasifikace uzavřena až po jejich splnění v náhradním termínu, který následuje po termínu řádném (viz školní řád).

 

 

 

KLASIFIKAČNÍ STUPNICE :      1 .. ….90% až 100%

                                                        2……..70% až 89%

                                                        3……  50% až 69%

                                                       4……..33% až 49%

                                                       5………0% až 32%       

 

  1. 9. 2018 Šárka Frintová