Slohová maturitní písemná práce z českého jazyka v profilové části

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Žák prokáže osvojení následujících dovedností: 

 • vytvoří text v rozsahu minimálně 250 slov podle zadaných kritérií 
 • zpracuje zadané téma, tzn. orientuje se v komunikační situaci vymezené zadáním tématu
 • zvolí formu písemného projevu adekvátní účelu textu
 • využije informace z výchozího textu
 • funkčně používá jazykové prostředky odpovídající dané komunikační situaci / danému slohovému útvaru
 • prokáže šíři a pestrost slovní zásoby
 • používá pojmenování v odpovídajícím významu
 • využívá znalosti jazykové normy a kodifikace – morfologie, syntax, slovotvorba
 • dodržuje pravopisná pravidla v souladu s kodifikační příručkou Pravidla českého pravopisu, Academia. Praha 2005
 • uplatňuje zásady syntaktické a kompoziční výstavby textu
 • ovládá zásady výstavby větných celků
 • uplatňuje znalost kompozičních principů při tvorbě textu
 • vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní text

Slohové útvary prověřované slohovou písemnou prací:

vypravování, charakteristika, líčení, popis pracovního postupu, reportáž, článek, motivační dopis, otevřený dopis, fejeton, úvaha, referát

Písemnou práci píší žáci v rozsahu 120 minut včetně času na volbu zadání.

Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu (školní)

Žák si volí 1 ze 4 navržených slohových témat.

Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování, popřípadě výchozí text k zadání.