Maturita 2022

Žákům, kteří budou konat maturitní zkoušky v podzimním termínu, byly dnes (13. 6.  2022) emailem odeslány předvyplněné přihlášky a další informace.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce odevzdejte řediteli školy nejpozději do 27. 6. 2022. Informace k přihlašování k maturitní zkoušce naleznete na https://maturita.cermat.cz, facebookovém profilu Udělám maturitu, případně u svého třídního učitele. 
Nejpozději do 29. 6. 2022 jste povinni nahlásit případné nesrovnalosti.

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 27. června 2022. Podrobné informace o MZ 2022 najdete na stránkách firmy CERMAT

Podzimní termín ústních zkoušek profilové části je stanoven na 14. 9. 2022.

Pravidla pro výběr maturitních předmětů a podrobnosti k průběhu maturitní zkoušky
nabídka povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy, témat těchto zkoušek a dalších podrobností k průběhu maturitní zkoušky pro rok 2022.

  • Pozvánky k didaktickým testům byly odeslány žákům emailem dne 11. 2. 2022
    Přihlášky byly žákům odeslány emailem na adresy uvedené v systému dne 23. 11. 2021, společně s pokyny a termíny.
    Termín odevzdání vyplněné přihlášky – nejpozději do 1. 12. 2021.

Gymnázium
79-41-K/41, 79-41-K/81
PMP
75-31-M/01
Pravidla výběru předmětuNabídka předmětů G4 a G8 s pravidlyNabídka předmětů PMP s pravidly
Maturitní témataTémata G4 a G8Témata PMP

FacebookTwitterE-mail

Dokumenty pro nahrazení zkoušky z cizího jazyka:     seznam nahrazujících zkoušek  |  žádost
Žádost je nutné podat řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2022 pro jarní termín a do 30. 6. 2022 pro podzimní termín MZ.
Informace k nahrazující zkoušce


Před didaktickými testy společné části MZ doporučujeme k přečtení Maturitní zpravodaje.
Tematické číslo k maturitní zkoušce z ČjCjM

Nezapomeňte!
Školský zákon §78a odstavec 3)
Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Struktura ústní maturitní zkoušky z Čj v profilové části

Seznam četby, ústní zkouška společné části MZ z ČJ / tabulka_cetby.doc

Žák odevzdá řediteli školy seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce MZ z českého jazyka a literatury do 31. 3. 2022 dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Stanovení podmínek pro písemné maturitní práce v profilové části MZ 2022

Kritéria hodnocení SČ MZ didaktické testy

Přehled termínů MZ 2022 jaro

Podrobné informace o MZ 2022 najdete na stránkách firmy CERMAT

Zdravotní pojištění – do kdy a jak řešit zdravotní pojištění po maturitě