Ročníkové práce

Žáci všeobecných oborů (gymnázium, lyceum) zpracovávají a obhajují ve třetím, respektive sedmém ročníku ročníkovou práci v jimi zvoleném předmětu. V níže přiložených souborech najdete obecné informace, pokyny a návody týkající se zpracování ročníkových prací. Povinnost zpracovat RP vychází ze školního řádu odstavec 2.37 a 2.38 a dále odstavec 4.53–55.

Termíny pro ročníkové práce ve školním roce 2023/2024

  • Výběr tématu: nejpozději do 27. 9. 2023 do 14:00 hodin (stř) (evidují třídní učitelé). Žáci vyplní do dotazník s přehledem témat do 6. 10. 2023 ZDE
  • Odevzdání čistopisu RP: 23. 2. 2024 do 14:00 hodin (vedoucímu práce), elektronicky v *.pdf, počet kusů tištěné verze určí vedoucí práce nebo předmětová komise.
  • Obhajoby RP: 18. 3. 2024.  Obhajoby probíhají v komisích podle předmětů. Každá předmětová komise připraví rozpis obhajob a pozve žáka na konkrétní čas.

Dokumenty

Doporučení a zásady využívání umělé inteligence

  1. Doporučení školní – Jergym
  2. Doporučení MŠMT a NPI

Oficiální titulní strana ročníkové práce, čestné prohlášení

Pro studenty čtyřletého, resp. osmiletého gymnázia a Pedagogického lycea.

Ve staženém souboru “Titulní strana ročníkové práce” následně aktualizujte pouze název ročníkové práce, Vaše jméno (= autor práce), v případě čtyřletého gymnázia i třídu, jméno vedoucího práce a místo “RRRR” uveďte aktuální kalendářní rok, ve kterém budete svou ročníkovou práci odevzdávat a obhajovat, tzn. např. ve školním roce 2023/2024 zde bude uveden rok 2024.

V souboru “Ročníková práce – čestné prohlášení” aktualizujte pouze datum, které odpovídá datu odevzdání ročníkové práce, a po vytištění doplňte vlastnoruční podpis.