Ročníkové práce

Žáci všeobecných oborů (gymnázium, lyceum) zpracovávají a obhajují ve třetím, respektive sedmém ročníku ročníkovou práci v jimi zvoleném předmětu. V níže přiložených souborech najdete obecné informace, pokyny a návody týkající se zpracování ročníkových prací. Povinnost zpracovat RP vychází ze školního řádu odstavec 2.36 a 2.37 a dále odstavec 4.53–55.

Termíny pro ročníkové práce ve školním roce 2019/2020

  • Výběr tématu: nejpozději do 18. 10. 2019 do 14:00 hodin (pá) (evidují třídní učitelé)
  • Odevzdání čistopisu RP: 21. 2. 2020 do 14:00 hodin (pá) (vedoucímu práce)
  • Obhajoby RP: 18. 3. 2020 od 12:00 hodin (st) (v komisích podle předmětů)

Dokumenty

Oficiální titulní strana ročníkové práce, čestné prohlášení

Pro studenty čtyřletého, resp. osmiletého gymnázia a Pedagogického lycea.

Ve staženém souboru “Titulní strana ročníkové práce” následně aktualizujte pouze název ročníkové práce, Vaše jméno (= autor práce), v případě čtyřletého gymnázia i třídu, jméno vedoucího práce a místo “RRRR” uveďte aktuální kalendářní rok, ve kterém budete svou ročníkovou práci odevzdávat a obhajovat, tzn. např. ve školním roce 2019/2020 zde bude uveden rok 2020.

V souboru “Ročníková práce – čestné prohlášení” aktualizujte pouze datum, které odpovídá datu odevzdání ročníkové práce, a po vytištění doplňte vlastnoruční podpis.