Ročníkové práce

Žáci všeobecných oborů (gymnázium, lyceum) zpracovávají a obhajují ve třetím, respektive sedmém ročníku ročníkovou práci v jimi zvoleném předmětu. V níže přiložených souborech najdete obecné informace, pokyny a návody týkající se zpracování ročníkových prací. Povinnost zpracovat RP vychází ze školního řádu odstavec 2.37 a 2.38 a dále odstavec 4.53–55.

Termíny pro ročníkové práce ve školním roce 2022/2023

  • Výběr tématu: nejpozději do 14. 10. 2022 do 14:00 hodin (pá) (evidují třídní učitelé). Žáci vyplní do dotazník s přehledem témat do 17. 10. 2022 ZDE
  • Odevzdání čistopisu RP: 17. 2. 2023 do 14:00 hodin (pá) (vedoucímu práce), elektronicky v *.pdf, počet kusů tištěné verze určí vedoucí práce nebo předmětová komise.
  • Obhajoby RP: 15. 3. 2023 od 11:30 hodin (středa).  Obhajoby probíhají v komisích podle předmětů. Každá předmětová komise připraví rozpis obhajob a pozve žáka na konkrétní čas.

Dokumenty

Oficiální titulní strana ročníkové práce, čestné prohlášení

Pro studenty čtyřletého, resp. osmiletého gymnázia a Pedagogického lycea.

Ve staženém souboru “Titulní strana ročníkové práce” následně aktualizujte pouze název ročníkové práce, Vaše jméno (= autor práce), v případě čtyřletého gymnázia i třídu, jméno vedoucího práce a místo “RRRR” uveďte aktuální kalendářní rok, ve kterém budete svou ročníkovou práci odevzdávat a obhajovat, tzn. např. ve školním roce 2022/2023 zde bude uveden rok 2023.

V souboru “Ročníková práce – čestné prohlášení” aktualizujte pouze datum, které odpovídá datu odevzdání ročníkové práce, a po vytištění doplňte vlastnoruční podpis.