Výchovné poradenství

Výchovné a studijní poradenství v době uzavření škol

Výchovné a studijní poradenství – Jergym Celý článek »

Snímek školy

Snímek školy ke stažení zde

Krizový plán školy

Krizový plán školy

– obsahuje základní postupy při řešení krizových situací ve škole. Je zpracován podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 20 006/2007-51 ze dne 16. 10. 2007) a Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních.

Informace výchovného poradce

Informace výchovného poradce

Výchovný poradce poskytuje poradenské služby, které se týkají výchovy a vzdělávání žáků školy.  V nejčastějších případech se žáci školy na výchovného poradce mohou obrátit zejména v oblastech prevence školní neúspěšnosti (časté například při náročném přechodu ze základních škol), kariérového poradenství (otázky dalšího studia na vysokých školách), pokud je potřeba řešit speciální vzdělávací potřeby (např. poruchy učení, jejich diagnostika – provádí PPP), popř. má –li žák další výchovné a výukové potíže. V každém případě výchovný poradce doporučí další možnosti konzultace s odborníkem, pokud řešení problému není v jeho kompetenci.

Roli výchovného poradce na naší škole vykonává od školního roku 2016/17 Mgr. Petr Král (ČJ – ZSV).

Výchovný poradce je pro rodiče, žáky i kolegy k dispozici osobně v konzultačních hodinách vždy v pondělí dopoledne (nejlépe po předchozí domluvě), popř. na e-mailu (petr.kral@jergym.cz). Každý výchovný poradce je samozřejmě vázán mlčenlivostí v osobních záležitostech žáků, není-li ze zákona určeno jinak.

Výchovný poradce spolupracuje s třídními učiteli, jednotlivými vyučujícími a vedením školy. Úzká je spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci a dalšími odbornými pracovišti Libereckého kraje.

Celý článek »

Kyberšikana

Pro velký zájem rodičů zde uvádíme dokument, se kterým byli rodiče seznámeni na třídních schůzkách. Jedná se o „Rizika ohrožující dospívající uživatele Internetu“. Celý článek »