Základní informace k přijímacímu řízení v roce 2024

Přijímání na střední školy – nově od roku 2024. Základní informace naleznete zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/
Další odkazy a aktuality níže v textu tohoto článku.
Rozhovor s ředitelem školy o novém způsobu přijímání na SŠ: Český rozhlas – O čem se mluví


Otevírané obory od 1. 9. 2024:

 • Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – termín konání PZ: 16. a 17. 4. 2024 
 • Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – termín konání PZ: 12. a 15. 4. 2024  
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – termín konání PZ: 12. a 15. 4. 2024 (včetně školní přijímací zkoušky). Další termín pro školní přijímací zkoušku je stanoven na 16. 4. 2024
 • Pedagogické lyceum (78-42-M/03) – termín konání PZ: 12. a 15. 4. 2024

  Kritéria pro přijetí pro školní rok 2024/2025 zveřejněná dne 23. 1. 2024.
oborKritéria PZPřílohyinformace pro školní přijímací zkoušku PMP
přihlášek
2023
přihlášek
2024
Výsledky PZ
79-41-K/81 G8Kriteria _osmileté 2024.pdf


172

186

G8_výsledky
79-41-K/41 G4Kriteria _čtyřleté 2024.pdf


157

199

G4 výsledky
75-31-M/01 PMPKriteria _PMP_2024.pdfPMP_Zdravotní posudek_edit-1.pdftělesná výchova
výtvarná výchova
hudební výchova
dramatická výchova
TERMÍNY ŠPZ
84

111

PMP výsledky

78-42-M/03Kriteria _PL_2024.pdfPL_Zdravotní posudek_edit-1.pdf


193PL výsledky

Omluvenky z jednotlivých termínů PZ akceptujeme pouze na základě lékařského potvrzení nebo zprávy lékaře. Umluvenky typu „rodinné důvody“ bez udání konkrétního odůvodnění nebudou uznány.

Stanovení termínů školní přijímací zkoušky_2024.pdf

Odevzdání přihlášek – nejpozději do 20. 2. 2024 (preferujeme podání přihlášky elektronicky přes aplikaci DIPSY.CZ, která bude funkční od 1. 2. 2024).
Vysvětlení povinné přílohy (v Dipsy), která dokládá ukončení povinné školní docházky: v tomto případě se jedná o povinnou přílohu, která dokládá ukončení PŠD, což je podmínkou pro přijetí na střední školu – ze zákona uchazeč může doložit před zahájením studia (nejčastěji 1. září donese do SŠ vysvědčení z deváté třídy).

   Vzory formulářů 

Ubytování pro přijaté žáky zajišťuje DM Zeyerova ul., Liberec, při Střední zdravotnické škole a VOŠ Liberec.
Přihláška k ubytování se řeší až po přijetí na školu.

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2024/2025 bude otevřena:

 • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
 • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
 • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – 30 žáků
 • jedna třída v oboru Pedagogické lyceum (78-42-M/03) – 30 žáků

Zdravotní omezení stanovená pro jednotlivé obory podle NV č. 211/2010 Sb.
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41 – obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků
Gymnázium osmileté 79-41-K/81 – obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků


Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 – prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování


Pedagogické lyceum 78-42-M/03 – závažné duševní nemoci a poruchy chování


MŠMT spustilo provoz informačních stránek, které souvisí s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou rady a návody, jak v přijímacím řízení postupovat (např. k dispozici je již algoritmus přijímání na jednotlivé školy podle určeného pořadí), metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Prostřednictvím těchto stránek bude také zpřístupněn informační systém, který kromě jiného umožní:

 • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému (od 1.2.2024)
 • rozřazení uchazečů do středních škol a konzervatoří
 • zveřejnění výsledků.

Přihlášku musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat (nebo elektronicky odeslat) v termínu od 1.2. do 20. 2. 2024 (upozorňujeme rodiče, že v průběhu ledna nebudou mít do systému přístup!). 

Zde můžete shlédnout informační video k podávání přihlášek a k průběhu přijímacího řízení od Národního pedagogického institutu (NPI).

CERMAT spustil novou webovou aplikaci TAU (Trénuj a uč se), která je určena k procvičování vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány prostřednictvím didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky. Aplikace je zcela zdarma.
Uchazeči zde mohou řešit celý test nebo jen vybranou skupinu úloh. Test bude vyhodnocen online na základě klíče správných řešení. V případě špatné odpovědi je možné se vrátit a chybu opravit.
Webová aplikace TAU je optimalizována pro použití na mobilních telefonech a funkční bez přihlášení. Zatím obsahuje 24 testů z roku 2023 pro žáky 5., 7. i 9. tříd a během několika týdnů budou doplněny testy z předchozích let.

Dále na stránkách Cermatu najdete záložku "Přijímačky bez obav", kde najdete spoustu užitečných rad včetně názorných videí.

LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) ve znění účinném ode dne 1. 1. 2024, MŠMT ČR (msmt.cz)
 • Vyhlášky ke školskému zákonu vč. vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Nařízení vlády vč. nařízení č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“)
 • Informace o Správním řádu - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůMinisterstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!