Základní informace k přijímacímu řízení v roce 2020

Výsledky PZ, řádný termín 2020 a výsledky PL a G8 po náhradním termínu

Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41)

Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01)

Pedagogické lyceum (78-42-M/03) 

Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81)

Žádost o vydání nového rozhodnutí (v případě nepřijetí z kapacitních důvodů a zájmu být přijat na naši školu na uvolněné místo)

Zpětvzetí žádosti o vydání nového rozhodnutí (prosíme, zaslat tento formulář, pokud bude uchazeč přijat na jinou školu a podali jste žádost výše)


Termíny PZ a informace podle nové vyhlášky č. 232/2020 Sb. a zákona č. 135/2020 Sb.

Otevírané obory:

 • Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81)
 • Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41)
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01)
 • Pedagogické lyceum (78-42-M/03)

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2020/2021 bude otevřena:

 • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
 • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
 • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – 30 žáků
 • jedna třída v oboru Pedagogické lyceum (78-42-M/03) – 30 žáků

Kritéria pro rok 2020

oborKritéria PZPřílohy
přihlášek
2019
přihlášek
2020
79-41-K/81 – G8
Kritéria G8

192
199
79-41-K/41 – G4
Kritéria G4

175
189
75-31-M/01 – PMP
Kritéria PMP
zdrav. způsobilost
85
100
78-42-M/03 – PL
Kritéria PL

-
94

Řádné termíny přijímacích zkoušek 

Vzhledem ke stávajícím opatřením budou na naší škole skládat PZ pouze uchazeči přihlášení k prvnímu termínu, případně po změnách učiněných pořádající organizací Cermat. 

 • čtyřleté studium:     8. června 2020 (pondělí)
 • osmileté studium:   9. června 2020 (úterý)

Školní přijímací zkouška pro obor 75-31-M/01 – PMP

 • pro uchazeče v prvním termínu (na škole píší testy Cermat) – 4. června 2020 (čtvrtek) – časy viz pozvánka
 • pro uchazeče z druhého termínu (na škole nepíší testy Cermat) – 5. června 2020 (pátek) – časy viz pozvánka

Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium:

 • 23. června 2020
 • náhradní termín školní přijímací zkoušky pro obor 75-31-M/01 – PMP, uchazeči z prvního termínu – 18. června 2020; pro uchazeče z druhého termínu 19. června 2020

Obsah přijímacích zkoušek

 • Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium budou skládat 2 písemné testy v jednom dni – MAT a ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT).
 • Obsah a formu školní přijímací zkoušky (pouze pro obor PMP) stanovuje ředitel školy v kritériích přijímání, a to zvlášť pro každý otevíraný obor, zveřejněných v tomto článku výše v tabulce, viz kritéria. Pro zkoušku z výtvarné výchovy dostanou žáci všechny pomůcky přímo zde ve škole. 
 • Informace o podobě, obsahu a náročnosti státních testů z MAT a ČJ  můžete získat na internetových stránkách www.cermat.cz.

Organizace zkoušek:

Podrobné informace k organizaci zkoušek naleznete na webových stránkách společnosti CERMAT zde.

Nejčastější dotazy k PZ a odpovědi MŠMT:

Jednotné přijímací zkoušky

 • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
 • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
 • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.
 • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!