Historicko-geografický seminář pro 3. ročník

Patříš mezi studenty druhého ročníku či sexty a stojíš před úkolem vybrat si volitelný předmět do třetího ročníku? Podívej se tedy, co ti nabízí historicko-geografický seminář!

Historicko-geografický seminář (pro 3. ročník)
Obsah semináře: Seminář propojuje tematiku dějepisu a zeměpisu, využívá společných úzkých vazeb obou předmětů. Rozvíjí a zaměřuje se na témata a činnosti, kterým není z časových a praktických důvodů věnována dostatečná pozornost při běžné výuce.
V programu semináře se budou střídat témata a aktivity z oblasti geografie a historie. Důraz bude kladen na samostatnou práci s PC a geoinformačními technologiemi. Nedílnou součástí semináře jsou i terénní exkurze (např. Krknoše, Drážďany, orientační běh, Praha) a praktická cvičení.

Náplní semináře budou následující okruhy:
a) v oblasti zeměpisu
– využití geoinformačních technologií (GIS, GPS)
– konfliktní oblasti světa (ohniska napětí ve světě)
– fyzická geografie (povrch, hydrosféra, atmosféra a biosféra)
– regionální geografie ČR (kraje ČR)
b) v oblasti dějepisu
– vybrané události našich a světových dějin po roce 1945
– osobnosti české a světové historie
– historické metody v praxi (tvorba rodokmenu, orální historie atd.)

Studenti se také naučí pracovat s odbornou literaturou a získají dovednosti nezbytné při tvorbě ročníkových prací ze zeměpisu a dějepisu (struktura a metody práce, citace, formální stránka).
Pro koho je seminář zejména určen: Seminář je vhodný pro budoucí maturanty z dějepisu nebo zeměpisu. Při pozdějším studiu na VŠ nově získané poznatky a dovednosti využijí především budoucí studenti humanitních oborů (politologie a mezinárodní vztahy, historie, práva) a studenti oborů se zeměpisným zaměřením (geoinformatika, obecná geografie, kartografie).
Pravděpodobně bude seminář vyučovat: Mgr. Jan Divišek
Poznámka: Seminář je koncipován jako jednoletý.

semzede1 semzede2 semzede3 semzede4