Kritéria hodnocení v hodinách angličtiny

Hodnocení v hodinách angličtiny vychází z ústního a písemného projevu. Součástí celkového hodnocení je i úroveň zapojení během hodin, aktivita žáka, zájem o daný předmět, plnění domácích úkolů a projekty.

Během pololetí získá žák minimálně osm známek s různou váhou.

Žáci nemusí být předem informování o kratších testech zaměřených na konkrétní látku z gramatiky, slovní zásoby či poslechu. V případě většího opakování budou předem upozorněni.

 

Tabulka klasifikace:

Procenta

Známka

100 – 90 %

1

89 – 80 %

2

79 – 70 %

3

69 – 60 %

4

59 – 0 %

5