Maturitní okruhy PL

Maturitní okruhy
Předmět: hudební výchova specializace
Zkoušející: Mgr. Alena Tichá
Ročník: 2019/2020
Třída: 4.L

Periodizace evropských hudebních dějin. Počátky hudby v pravěku a starověku

Evropská středověká hudba duchovní a světská. Česká středověká hudba

Počátky evropského vícehlasu. Ars antiqua. Ars nova

Evropská renesanční hudba – vrcholné období vícehlasu. Renesanční hudba v Čechách

Evropské barokní vokální formy a jejich představitelé

Instrumentální hudba v době baroka, komorní a orchestrální formy

Česká barokní hudba

Hudební klasicismus a jeho principy, vídeňští klasikové

Význam české hudební emigrace 17. a 18. století, domácí tvorba

Romantismus. Novoromantické programní tendence v evropské hudbě

Národní hudební kultury 19. století

Bedřich Smetana – zakladatel české národní hudby

Antonín Dvořák a jeho mezinárodní význam

Hudební směry na přelomu 19. a 20. století

Nové směry artificiální hudby 1. poloviny 20. století

Generace české moderny – L. Janáček, B. Martinů

Experimentální artificiální hudba poválečná a 2. poloviny 20.století

Hlavní žánry a představitelé nonartificiální hudby 1. poloviny 20. století

Hlavní žánry a představitelé nonartificiální hudby 2. poloviny 20. století

Vznik a vývoj jazzu a jeho vliv na skladatele artificiální hudby

Muzikoterapie – její techniky a oblasti použití

Notopis, hodnoty not a pomlk, klíče, posuvky. Diatonika a chromatika, enharmonická záměna

Intervaly základní a odvozené, převraty intervalů

Stupnice, tónina. Druhy stupnic, uspořádání a pravidla odvozování. Durové a mollové stupnice, jejich druhy

Stavba durového a mollového akordu a jeho obraty, kvintakord zvětšený a zmenšený

Harmonické funkce hlavní a vedlejší, kadence, akordické značky

Malá a velká písňová forma

Základní rozdělení hudebních nástrojů, symfonický orchestr a jeho obsazení, partitura

Dynamická a přednesová označení, hudební názvosloví, základní taktovací schémata

Lidský hlas – typy podle výšky a zabarvení. Pěvecké sbory. Stavba hlasového ústrojí, způsob fonace, zásady hlasové hygieny, vokální činnosti. Hlasové poruchy a choroby hlasového ústrojí

Metrum, rytmus, takt, takty jednoduché a složené, charakteristické rytmy, synkopa, rubato

Zvuk, tón, vlastnosti tónu, tónová soustava, konsonance, disonance

Lidová píseň –  vývoj, typy a formy, krajová specifika, sběratelské tendence 19. a 20. století, stylizace