PEDAGOGICKÁ POEMA 2017

Pedagogická poema je národní přehlídkou v přednesu prózy nebo  poezie, ve čtení a improvizovaném vyprávění příběhů, jejímiž účastníky jsou žáci středních pedagogických škol, středních odborných škol pedagogických a pedagogických lyceí; současně je i místem setkávání i vzdělávání  učitelů těchto škol.

Pedagogická poema je přehlídkou putovní, což znamená, že kromě stálých vyhlašovatelů, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Praha a Asociace středních pedagogických škol ČR, se na realizaci každého z ročníků podílí příslušná škola v místě konání přehlídky. Letošní již 50. ročník se konal v Mostě pod patronací tamní Střední pedagogické školy ve dnech 8. – 11. listopadu 2017.

Poema motivuje žáky k zájmu o přednes, hlasité čtení a improvizované vyprávění. Podněcuje je ke kvalitní tvořivé práci s dětmi a jedinci různého věku. Zvláštností přehlídky je i to, že bere ohled na profesní zaměření studentů i v oblasti tak zvané posluchačské adresy, a proto je zaměřena na cílové skupiny, jež jsou v každém ročníku přehlídky jiné. V Mostě cílové skupiny představovali žáci mladšího školního věku a posluchači-senioři.  

Každoročně se Pedagogické poemy zúčastňují i studenti naší školy z tříd s pedagogickým zaměřením. Letos naši školu zdárně reprezentovali následující studenti:

Karolína ŠÍRLOVÁ ze 3. M v disciplíně přednes (pro seniory) s prózou Radky Kvačkové „Hledám ucho“, Jakub KUBÍČEK z 2. L v disciplíně improvizované vyprávění příběhu (pro děti mladšího školního věku) a Šárka HAVRANOVÁ ze 2. L v disciplíně čtení (pro mladší školní věk). Kromě přehlídkového vystoupení se  naši studenti aktivně a tvořivě zúčastnili práce v dílnách vedených odbornými  lektory pro příslušnou disciplínu. Všichni tři jmenovaní studenti byli za svůj přínos oceněni při závěrečném slavnostním večeru, a to Karolína ŠÍRLOVÁ a  Jakub KUBÍČEK  Zlatým pásmem, Šárka HAVRANOVÁ Stříbrným pásmem.

Každý ročník Pedagogické poemy je nejen příležitostí k setkávání studentů a učitelů z různých pedagogických škol, k zážitkům z vystoupení i z doprovodných a vzdělávacích programů, ale především k společné tvořivé práci v dílnách příslušných disciplín s lektory (odborníky v každé disciplíně), kteří se věnují své skupině po celou dobu národní přehlídky. Práce každé studentské skupiny probíhá formou tvořivé dílny. Formou her a cvičení žáci v semináři získávají obecné informace i konkrétní dovednosti v přednesu, čtení a improvizovaném vyprávění. Žáci se mohou připravit nejen na přehlídkové vystoupení ale i na společný výstup předvedený při slavnostním ukončení Pedagogické poemy. Tato prezentace společné práce v dílnách se stala i letos nedílnou součástí slavnostního závěrečného přehlídkového večera a do hlediště se nesla k divákům nejen radost ze získaných ocenění, ale především potěšení z tvořivé práce skupiny lidí, kteří chtějí, mohou, a proto i dovedou. .

Eliška Vobrubová