Pravidla klasifikace z matematiky

Šárka Frintová 2019/20

Školní rok 2019/20

Pravidla klasifikace z matematiky        

Konzultační hodiny: čtvrtek 15:25 až 16:15; pátek 13:35 až 14:10

 (vždy po předcházející domluvě)

 Pravidla klasifikace v matematice pro třídy: sekunda, kvinta, M4, L3

Pravidla klasifikace v matematice:

– do podkladů pro klasifikaci jsou zahrnuty písemné práce, testy, projekty, práce na hodině, domácí úkoly

– práce žáků je hodnocena body.

– písemné práce a testy většího rozsahu budou oznámeny s předstihem, krátké testy mohou být zadávány během vyučovacích hodin bez předchozího upozornění

– hodnocení je vyjádřeno poměrem počtu získaných bodů a maximální možné bodové dotace hodnocené práce, tedy procenty

– hodnocení písemných prací je také převáděno na známku dle předložené klasifikační stupnice.

– je možné získat i větší počet bodů než maximum a to za nadstandardně splněný úkol.

– body je možné získat i mimo uvedené situace za dobrovolné aktivity (výborná práce na hodině, zajímavý referát nebo zajímavá úloha k předem domluvenému tématu, účast na matematických soutěžích, …). I tyto body jsou součástí celkové klasifikace a to jako bonusové – přičítají se, aniž by zvyšovaly bodový základ.

— hodnocení je zaneseno do informačního systému (nad uvedenými body je číselný kód např. tvaru 4524, prostřední číslo určuje maximum bodů, které bylo možné získat, tedy v tomto případě 52 bodů). Všechny aktivity mají váhu 1.

– pokud žáci z důvodu nepřítomnosti písemnou práci nebo test nepsali, domluví si neprodleně po ukončení absence s vyučujícím náhradní termín dopsání.

– v případě dlouhodobé nepřítomnosti, posuzuji situaci individuálně, vždy je nutné domluvit si podmínky, za kterých bude klasifikace uzavřena.

– na konci klasifikačního období všechny dosažené body sečtu a porovnám s maximem bodů, které mohl žák reálně získat. Dosažená procenta zaokrouhluji na jednotky a při hodnocení vycházím z uvedené klasifikační stupnice.

 – klasifikaci uzavírám vždy na konci klasifikačního období po splnění všech podmínek pro uzavření klasifikace. Pokud podmínky splněny nejsou, bude klasifikace uzavřena až po jejich splnění v náhradním termínu, který následuje po termínu řádném (viz školní řád).

 

Podmínky pro uzavření klasifikace: minimálně 75% docházka do hodin, získání hodnocení ze všech aktivit, které tvoří v příslušném klasifikačním období podklady pro klasifikaci.

 

KLASIFIKAČNÍ STUPNICE :    

  1….90% až 100%; 2….70% až 89%; 3…..50% až 69%; 4..33% až 49%; 5…méně než 32%

 

  1. 9. 2019 Šárka Frintová