Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Základní informace k přijímacímu řízení v roce 2020

Aktuální FAQ a odpovědi z MŠMT

Nejčastější dotazy k PZ a odpovědi MŠMT:

Jednotné přijímací zkoušky

 • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
 • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
 • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.
 • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

Otevírané obory:

Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81)

Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41)

Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01)

Pedagogické lyceum (78-42-M/03)

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2020/2021 bude otevřena:

 • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
 • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
 • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – 30 žáků
 • jedna třída v oboru Pedagogické lyceum (78-42-M/03) – 30 žáků

V následující tabulce jsou uvedena kritéria pro rok 2020. 

obor Kritéria PZ Přílohy počet přihlášek 2019 počet přihlášek 2020
79-41-K/81 – G8 Kritéria G8 192 199
79-41-K/41 – G4 Kritéria G4 175 189
75-31-M/01 – PMP Kritéria PMP zdrav. způsobilost 85 100
78-42-M/03 – PL Kritéria PL   94

Řádné termíny přijímacích zkoušek (vzhledem ke stávajícím opatřením budou na naší škole skládat PZ pouze uchazeči přihlášení k prvnímu termínu)

Uchazeči o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kteří byli přihlášeni na druhý termín a nebudou tedy u nás psát testy, budou pozváni ke složení školní části PZ v jiném termínu.

  • čtyřleté studium:      14. dubna 2020 (úterý)       15. dubna 2020 (středa)
  • osmileté studium:    16. dubna 2020 (čtvrtek)   17. dubna 2020 (pátek)

Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium:         

 • 13. května 2020 (středa) k prvnímu termínu
 • 14. května 2020 (čtvrtek) k druhému termínu

♦ Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 2. 3. 2020 na sekretariátu naší školy (úřední hodiny po–pá 7.30–15.00) nebo ji poslat doporučeně poštou tak, aby 2. 3. 2020 byla fyzicky ve škole.

Obsah přijímacích zkoušek

 • Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium budou skládat 2 písemné testy v jednom dni – MAT a ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT).
 • Obsah a formu školní přijímací zkoušky (pouze pro obor PMP) stanovuje ředitel školy v kritériích přijímání, a to zvlášť pro každý otevíraný obor, zveřejněných v tomto článku výše, viz kritéria. Pro zkoušku z výtvarné výchovy dostanou žáci všechny pomůcky přímo zde ve škole. Školní přijímací zkoušku koná uchazeč v den jednotné přijímací zkoušky, a to odpoledne.
 • Informace o podobě, obsahu a náročnosti státních testů z MAT a ČJ  můžete získat na internetových stránkách www.cermat.cz.

Organizace zkoušek:

Podrobné informace k organizaci zkoušek naleznete na webových stránkách společnosti CERMAT zde

 • Jednotné zkušební schéma: zde
 • Úpravy podmínek pro žáky s SVP: zde

Den otevřených dveří Gymnázia a SOŠPg – čtvrtek 6. února 2020 od 15.00 do 18.00 hodin v budově školy.

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!