Přijímací zkoušky v roce 2018/2019

Základní informace k přijímacímu řízení

Výsledky po náhradním termínu budou zveřejněny 20. 5. 2019 (odpoledne), viz dále v článku.

Výsledky PZ, náhradní termín květen 2019

Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – pořadí po NT

Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) – pořadí po NT

Výsledky PZ, řádný termín 2019

Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – přijatí G8pořadí G8

Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – přijatí G4pořadí G4

Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) – přijatí PMPpořadí PMP

Vzor odvolání (odvolání přineste ve dvou výtiscích)

Výsledky budou zveřejněny 30. 4. 2019 (v 16 hodin). Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si zákonní zástupci žáka mohou vyzvednout v kanceláři školy dne 2. 5. 2019 v úředních hodinách (7.30–15.00 hod.). Následně budou všechna rozhodnutí odeslána poštou.

Žádáme rodiče, aby v případě přijetí uchazeče a zájmu o studium na naší škole, odevzdali vyplněný zápisový lístek řediteli školy v co nejkratším termínu.

V souladu s ustanovením § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a nahlédnout do spisu. Této možnosti můžete využít 30. 4. 2019 v době od 12.00–14.00 hod. v kanceláři školy.

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2019/2020 bude otevřena:

 • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
 • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
 • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) – 30 žáků

V následující tabulce jsou uvedena kritéria pro rok 2019.

obor Kritéria PZ Přílohy počet přihlášek 2019 počet přihlášek 2018
79-41-K/81 – G8 Kritéria G8 192  162
79-41-K/41 – G4 Kritéria G4 175  184
75-31-M/01 – PMP Kritéria PMP zdrav. způsobilost 85  90

Pozvánky k PZ byly odeslány uchazečům 20. 3. 2019

Důležité informace a termíny.

Přihláška 2019, denní studium, editovatelná

Řádné termíny přijímacích zkoušek:

 • čtyřleté studium:      12. dubna 2019 (pátek)       15. dubna 2019 (pondělí)
 • osmileté studium:    16. dubna 2019 (úterý)         17. dubna 2019 (středa)

Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium:         

 • 13. května 2019 (pondělí) k prvnímu termínu
 • 14. května 2019 (úterý) k druhému termínu

♦ Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 1. 3. 2019 na sekretariátu naší školy (úřední hodiny po–pá 7.30–15.00) nebo ji poslat doporučeně poštou tak, aby 1. 3. 2019 byla fyzicky ve škole.

Jednotné zkušební schéma (časy zahájení a ukončení) pro JPZ 2019

Obsah přijímacích zkoušek

 • Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium budou skládat 2 písemné testy v jednom dni – MAT a ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT).
 • Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy v kritériích přijímání, a to zvlášť pro každý otevíraný obor, zveřejněných v tomto článku výše, viz kritéria. Pro zkoušku z výtvarné výchovy dostanou žáci všechny pomůcky přímo zde ve škole.
 • Informace o podobě, obsahu a náročnosti státních testů z MAT a ČJ  můžete získat na internetových stránkách www.cermat.cz.

Organizace zkoušek:

Podrobné informace k organizaci zkoušek naleznete na webových stránkách společnosti CERMAT zde

 • Úpravy podmínek pro žáky s SVP jsou zde

Den otevřených dveří Gymnázia a SOŠPg – čtvrtek 7. února 2019 od 15.00 do 18.00 hodin v budově naší školy.

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!