Historicko-geografický seminář pro 3. ročník

Patříš mezi studenty druhého ročníku či sexty a stojíš před úkolem vybrat si volitelný předmět pro příští školní rok?

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Zajímáš se o dění ve světě?
Rád bys sestavil rodokmen své rodiny?
Baví tě práce na počítači?
Zajímají tě moderní dějiny?

Pokud sis na předchozí otázky odpověděl/a ano, tak právě tobě je určen HISTORICKO-GEOGRAFICKÝ seminář pro 3. ročník

Obsah semináře:
Seminář propojuje tematiku dějepisu a zeměpisu, využívá společných úzkých vazeb obou předmětů. Rozvíjí a zaměřuje se na témata a činnosti, kterým není z časových a praktických důvodů věnována dostatečná pozornost při běžné výuce.

V programu semináře se budou střídat témata a aktivity z oblasti geografie a historie. Důraz bude kladen na samostatnou práci s PC a geoinformačními technologiemi. Součástí semináře jsou i terénní exkurze a praktická cvičení.

Náplní semináře budou následující okruhy:
a) v oblasti zeměpisu
- využití geoinformačních technologií (GIS, GPS)
- konfliktní oblasti světa (ohniska napětí ve světě)
- fyzická geografie (povrch, hydrosféra, atmosféra a biosféra)
- regionální geografie ČR (kraje ČR)
b) v oblasti dějepisu
- vybrané události našich a světových dějin po roce 1945
- osobnosti české a světové historie
- historické metody v praxi (tvorba rodokmenu, orální historie atd.)
Studenti se také naučí pracovat s odbornou literaturou a získají dovednosti nezbytné při tvorbě ročníkových prací ze zeměpisu a dějepisu (struktura a metody práce, citace, formální stránka).

Pro koho je seminář zejména určen:
Seminář je vhodný pro budoucí maturanty z dějepisu nebo zeměpisu. Při pozdějším studiu na VŠ nově získané poznatky a dovednosti využijí především budoucí studenti humanitních oborů (politologie a mezinárodní vztahy, historie, práva) a studenti oborů se zeměpisným zaměřením (geoinformatika, obecná geografie, kartografie).

Poznámka: Seminář je koncipován jako jednoletý.