Klasifikační pravidla

Klasifikace předmětu chemie Alena Havlíková, Gabriela Pravdová.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Pravidla klasifikace – chemie RNDr. Alena Havlíková 

Klasifikace za dané pololetí vychází především z hodnocení písemných testů z určitého tematického celku učiva (bodová hodnota 5-6), které jsou povinné, a v případě absence je musí student napsat v náhradním termínu. Menší průběžné desetiminutovky (mají zpravidla bodovou hodnotu 3-4) se nenahrazují. 

Rozsah% potřebných na dílčí známku


100 – 87 %


86 – 73 %


72 – 59 %


58 – 45 %


44 – 0 %

známka

1

2

3

4

5

 Známka za laboratorní protokol (bodová hodnota 1) je také počítána do průměru. Další známky může student dostat za vypracování referátu nebo ústní zkoušení (bodová hodnota 5), účast ve školním nebo krajském kole CHO (bodová hodnota 10) apod. Celková známka je vytvořena jako aritmetický průměr všech dosažených známek. 

Student musí absolvovat 75 % hodin teoretické výuky, aby mohl být hodnocen. Při vyšší absenci je neklasifikován a musí složit dodatečnou komisionální zkoušku.

Při dlouhodobé absenci si student předem domluví konzultaci a termíny doplnění testů.


Pravidla klasifikace – chemie Mgr. Gabriela Pravdová

 • systém bodů (nejsou známky, ale každý si může dopočítat, jaká známka danému počtu bodů odpovídá) 
 • známka na vysvědčení je dána procenty 
 • základ nemají všichni žáci stejný (každý nemusí být zkoušený, mít referát, …) 
 • procenta potřebná k zisku dané známky:        
  • výborný … 90 %
  • chvalitebný … 75 %
  • dobrý … 60 %
  • dostatečný … 45 %
 • body se dostávají za:
  • velké písemné práce … 40 - 50 b.
  • malé písemné práce … 10 - 20 b.
  • zkoušení … 12 b.
  • laboratorní protokol … 8b.
  • referát … 5b
  • domácí úkol … 5b 
 • je možné dostat body „navíc“, které nezvyšují bodový základ, a to za: 
  1. práci o hodině
  2. bonusové otázky v písemných pracích
  3. perfektní vypracování referátu
 • velké písemné práce (cca 1x měsíčně) jsou povinné, tj. studenti si ji musí doplnit a jsou předem ohlášené
 • malé písemné práce se nedoplňují a nejsou předem ohlášené 
 • zkoušen může být student i vícekrát za pololetí nebo nemusí být vyzkoušen vůbec, totéž platí s domácími úkoly
 • referát může mít student pouze jeden za pololetí
 • studenti jsou povinni si co nejdříve domluvit termín doplnění velké písemné práce
 • laboratorní protokol studenti odevzdávají nejpozději na začátku příštích laboratorních cvičení

Pokud student nemá vypracovaný domácí úkol, oznámí to hned na začátku hodiny.