Kritéria hodnocení v hodinách angličtiny

V hodinách angličtiny jsou studenti hodnoceni podle těchto kritérií:

evaluation
evaluation

1. Hodnocení v hodinách angličtiny vychází z ústního a písemného projevu.

2. Součástí celkového hodnocení je i úroveň zapojení během hodin, aktivita žáka, zájem o daný předmět, plnění domácích úkolů a projekty.

3. Během pololetí získá žák minimálně osm známek s různou váhou.

4. Žáci nemusí být předem informování o kratších testech zaměřených na konkrétní látku z gramatiky, slovní zásoby či poslechu. V případě většího opakování budou předem upozorněni.

5. Ve 3. ročníku/septimě studenti píší v obou pololetích místo pololetní písemné práce literární esej založený na vlastní četbě z britské a americké literatury .

6. Pokud se studenti rozhodnou psát ročníkovou práci z AJ, známka se započítává do 2. pololetí a tvoří 1/3 z celkové známky z AJ.

Pokud nebude mít student doplněny všechny známky potřebné k uzavření klasifikace za 2. pololetí, bude konat doplňující zkoušku v srpnu.

Není možné psát písemnou práci před řádným termínem.

 

Tabulka klasifikace:

Procenta

Známka

100 – 90 %

1

89 – 80 %

2

79 – 70 %

3

69 – 60 %

4

59 – 0 %

5