Poema v Liberci

Po osmnácti letech se vrací Pedagogická poema do Liberce a naše škola bude jejím pořadatelem a hostitelem.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Je to výjimečná událost v životě naší školy, neboť přehlídka je putovní – každý rok se její realizace ujímá jiná střední pedagogická škola, a tak je přehlídka nejen příležitostí k setkávání žáků a jejich učitelů, ale i příležitostí (alespoň letmou) k poznání města, kde se právě koná, a školy, která je v příslušném roce jejím organizátorem.

Pedagogická poema, jejíž 55. ročník zavítá do Liberce ve dnech 6. – 9. listopadu 2023, je národní přehlídkou přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol, středních odborných škol pedagogických a pedagogických lyceí a setkáváním učitelů těchto škol.

Přehlídka motivuje žáky k zájmu o přednes, hlasité čtení a improvizované vyprávění a podněcuje je ke kvalitní tvořivé práci s dětmi a jedinci různého věku. Na této přehlídce tedy nejde výhradně o vynikající formu přednesu (jak tomu je například na Dětské scéně, Wolkerově Prostějově, Šrámkově Písku), ale právě o pedagogickou stránku zprostředkování informace cílové skupině, i když i s využitím dovedností uplatnitelných i na výše zmíněných přehlídkách zaměřených zejména na umělecké dovednosti.

Přehlídky se pravidelně účastní zástupci 20 škol (tři studenti a dva pedagogové), lektoři a případní další hosté. Nedílnou součástí jsou kromě přehlídkových vystoupení zaměřených na cílové skupiny (pro připravovaný ročník přehlídky jimi budou děti mateřské školy ve věku 5–7 let a senioři) praktické dílny pro žáky zaměřené na rozvíjení dovedností a kompetencí v jednotlivých disciplínách (přednes, čtení, improvizované vyprávění) i dílny/semináře pro zúčastněné pedagogy.

Odborné kompetence profilu absolventa zahrnují totiž jak vědomosti v oblasti pedagogiky a psychologie, tak dovednosti v předávání informací, myšlenek, postojů, a to i prostřednictvím textů krásné literatury. Dobrý učitel nemusí nutně mít, a pochopitelně obyčejně nemá, profesionální herecké a přednašečské vybavení (není herec, ani profesionální přednašeč, ačkoli mezi učitelstvím a herectvím jsou jisté styčné plochy). Učitel přesto využívá z uměleckých oblastí základy přednesu prózy i poezie, velmi často čte svým svěřencům pohádky či povídky, v nenadálých pedagogických situacích bez přípravy improvizuje. A právě Pedagogická poema motivuje k získání těchto dovedností. Děje se tak nejen prostřednictvím vystoupení před diváky příslušné cílové skupiny, ale i v praktických dílnách pro zúčastněné žáky při práci s lektory dílen jednotlivých disciplín (přednes, čtení, improvizované vyprávění) i doprovodnou prací s diváckou skupinou (reflexe zhlédnutých vystoupení vedené žáky pořádající školy).

Pedagogická poema je pro žáky středních pedagogických škol i pedagogických lyceí především přehlídkou inspirační, motivační a vzdělávací. Naplňuje a rozvíjí schopnost vzít v úvahu zkušenost a schopnost řešit problémy, dávat věci do souvislosti, radit se s lidmi ve svém okolí, konzultovat s experty, získávat informace, účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor, vážit si umění a literatury. Rozvíjí i schopnost mluvit na veřejnosti, obhajovat vlastní názor a argumentovat, naslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí, schopnost spolupracovat v týmu a činit rozhodnutí, posuzovat a hodnotit, navazovat a udržovat kontakty, brát na sebe zodpovědnost a nalézat nová řešení. Pedagogická poema zároveň naplňuje i cíle středního odborného vzdělávání, tj. umění pracovat v týmu, umění spolupracovat s ostatními, podílet se na životě společnosti a nalézat v ní své místo, nikoliv na úkor jiného člověka. Nezanedbatelným faktem je i to, že se přehlídka každoročně stává místem tvořivého, inspiračního a přátelského setkávání žáků zúčastněných škol, místem navazování nových přátelských vztahů a radostných setkávání učitelů (dramatické výchovy i českého jazyka), místem pro sdílení zkušeností i dovedností a příležitostí dalšího vzdělávání v oblasti pedagogických i uměleckých disciplín.

Vlastní přehlídka se uskuteční v kinosále Severočeského muzea v Liberci, ubytováni budou účastníci v Harcově (koleje, Unihotel), dílny pro studenty a učitele budou v průběhu přehlídky zejména v prostorách nové budovy naší školy a naše škola zajistí také stravování účastníků (obědy a večeře). Autorem přehlídkového loga je učitel naší školy Štěpán Holý a jednou z doprovodných akcí přehlídky bude i výstava výtvarných maturitních prací našich žáků, kterou připravuje paní Jana Kopalová v součinnosti s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Přípravný tým již pracuje na plné obrátky a při přípravě přehlídky a hlavně v jejím průběhu počítá též se zapojením našich studentů pedagogických tříd PMP i PL (např. organizační práce, hostesky pro účastníky, vedení reflexí s cílovými skupinami).

Věříme, že se nám podaří vytvořit příznivé podmínky pro konání přehlídky tak, aby se našim hostům u nás líbilo a na pobyt v Liberci a na 55. pedagogickou poemu rádi vzpomínali jako na přátelskou a inspirativní.