Informace o čtyřletém studiu na gymnáziu určené pro absolventy 9. tříd ZŠ

Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání a prostřednictvím volitelných předmětů umožňuje orientaci humanitní nebo přírodovědnou. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Hlavním úkolem gymnázia je příprava k vysokoškolskému studiu, na nějž se každoročně hlásí prakticky všichni absolventi. O úrovni školy vypovídají výsledky při přijímacím řízení na VŠ, výsledky státních maturit a výsledky soutěží a olympiád.


Kód: 79-41-K/41

Počet přijímaných žáků: 60 žáků z 9. tříd ZŠ

Povinné předměty: český jazyk, cizí jazyky, matematika, občanská výchova, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, informatika, estetická výchova, tělesná výchova

Volitelné předměty: konverzace v cizích jazycích, latina, semináře z českého jazyka, literatury, dějepisu, zeměpisu, matematiky, fyziky, chemie, biologie, psychologie, výpočetní techniky, deskriptivní geometrie a společenských věd

Cizí jazyky: Všichni studenti mají jazyk anglický, druhým jazykem je němčina nebo francouzština.

Přijímací zkoušky: viz stránka Přijímací řízení

Termín přijímacích zkoušek: duben 2023

Den otevřených dveří: čtvrtek 2. 2. 2023 od 15 hodin. 

Vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci byl v roce 2022 DOD netradičně online