Informace o čtyřletém studiu na Pedagogickém lyceu určené pro absolventy 9. tříd ZŠ

Obor Pedagogické lyceum bude otevřen 1. září 2024.
V dalších dvou letech tzn. ve školním roce 2022/2023 a 2023/2024 nebude obor PL otevřený.

Studium na Pedagogickém lyceu je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studenti lycea jsou připravováni k vysokoškolskému studiu především na humanitně zaměřených VŠ, nebo pro povolání asistent pedagoga. Takto široce koncipovaný obor umožňuje studium nejen děvčatům, ale i chlapcům.

Hlavním úkolem Pedagogického lycea je příprava na studium na vysokých školách humanitního zaměření, ale i odborná příprava na povolání.

Termín přijímacích zkoušek do dalšího otevíraného ročníku:  duben 2024

Den otevřených dveří: byl v roce 2022 netradičně online

ukázková, starší kritéria pro přijetí naleznete zde v lednu 2024


Absolvent pedagogického lycea získává odbornou kvalifikaci:

  • pedagoga volného času podle §17 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.
  • asistenta pedagoga podle §20 odt. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.

Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. 

Kód: 78-42-M/03

Povinné předměty: český jazyk, cizí jazyky, občanská výchova, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika.

Odborné předměty: pedagogika, psychologie, pedagogická praxe.

Volitelné předměty: specializace ve výchově hudební, tělesné nebo výtvarné.

Nepovinné předměty: pěvecký sbor, sportovní hry, výtvarné techniky.

Cizí jazyky: všichni studenti mají jazyk anglický; druhým jazykem je němčina nebo francouzština (jazyk je přidělen podle možností školy).