Informace o čtyřletém studiu na Střední pedagogické škole určené pro absolventy 9. tříd ZŠ

Kriteria přijímacího řízení pro SOŠPg obor Předškolní a mimoškolní pedagogika naleznete v sekci webu Přijímací řízení.

Součástí přijímacího řízení  je ověření talentu Tv, Hv, Vv a mluveného projevu. Proto je vhodné, aby byl uchazeč šikovný na všechny výchovy. Studium je koncipované tak, že se vše potřebné naučíte ve škole. Vyžaduje to však píli a dávku vytrvalosti.

Studium na pedagogické škole je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studovaný obor – Předškolní a mimoškolní pedagogika. Žáci oboru PMP jsou připravováni pro učitelství v mateřských školách a pro vychovatelství. Takto široce koncipovaný obor umožňuje studium nejen děvčatům, ale i chlapcům.

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v kurzech pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.


Kód: 75-31-M/01

Počet přijímaných žáků: 30 žáků z 9.tříd ZŠ

Přijímací zkoušky: kritéria pro přijetí budou vyhlášena v zákonném termínu v lednu 2021
pro loňské roky, jako příklad, viz web Uchazeči / Přijímací řízení  součástí PZ, a to její školní části, bude ověření talentu z výchov

Termín přijímacích zkoušek: duben 2021

Podání přihlášky: do 1. 3. 2021

Den otevřených dveří: čtvrtek 11. 2. 2021 od 15 hodin.

Studium na SOŠPg je vhodné pro humanitně zaměřené žáky. Obor předškolní a mimoškolní pedagogika umožňuje studium nejen děvčatům, ale i chlapcům. Absolvent SOŠPg získá učitelskou a vychovatelskou kvalifikaci v oblastech: učitelství pro mateřské školy všech typů; vychovatelství v domovech mládeže, ve školních družinách a dětských domovech; vedení zájmových činností dětí a mládeže ve výchově mimo vyučování.

Povinné předměty: český jazyk, cizí jazyky, matematika, občanská výchova, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie a hygiena, informatika

Volitelné předměty: specializace ve výchově hudební, tělesné a výtvarné

Cizí jazyky: Studenti pokračují v návaznosti na ZŠ ve studiu jazyka anglického nebo německého. Ve 3. a 4.ročníku se přidává metodika výuky příslušného jazyka. Jazyk může být přidělen po rozřazovacím testu.

Odborné předměty: pedagogika, psychologie, hudební výchova s metodikou, výtvarná výchova s metodikou, tělesná výchova s metodikou, hra na hudební nástroj, osobnostní a dramatická výchova, pedagogická praxe

Nepovinné předměty: pěvecký sbor, technika administrativy, konverzace v cizím jazyce