Informace o čtyřletém studiu na Střední pedagogické škole, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) určené pro absolventy 9. tříd ZŠ

Kriteria přijímacího řízení pro SOŠPg obor Předškolní a mimoškolní pedagogika naleznete v sekci webu Přijímací řízení.

Součástí přijímacího řízení  je ověření talentu Tv, Hv, Vv a mluveného projevu. Proto je vhodné, aby byl uchazeč šikovný na všechny výchovy. Studium je koncipované tak, že se vše potřebné naučíte ve škole. Vyžaduje to však píli a dávku vytrvalosti.

Studium na pedagogické škole je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studovaný obor – Předškolní a mimoškolní pedagogika, žáci oboru PMP jsou připravováni pro učitelství v mateřských školách a pro vychovatelství. Takto široce koncipovaný obor umožňuje studium nejen děvčatům, ale i chlapcům.

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16 (2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Většina našich absolventů pokračuje dále studiem na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.


Kód: 75-31-M/01

Počet přijímaných žáků: 30 žáků z 9.tříd ZŠ

Přijímací zkoušky: kritéria pro přijetí v roce 2023 naleznete zde. Jedná se informační ukázku, podle které se případní zájemci mohou začít připravovat na PZ pro letošní školní rok (2023/2024)
Test Cermat z M a Čj, školní zkouška z ověření předpokladů z Hv, Tv, Vv a mluveného projevu.

Termín přijímacích zkoušek:  duben 2024

Podání přihlášky: do 1. 3. 2024

Zdravotní omezení stanovená pro jednotlivé obory podle NV č. 211/2010 Sb.
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 – prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity a závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Den otevřených dveří: čtvrtek 8. 2. 2024 od 15 hodin.

Studium na SOŠPg je vhodné pro humanitně zaměřené žáky. Obor předškolní a mimoškolní pedagogika umožňuje studium nejen děvčatům, ale i chlapcům. Absolvent SOŠPg získá učitelskou a vychovatelskou kvalifikaci v oblastech: učitelství pro mateřské školy všech typů; vychovatelství v domovech mládeže, ve školních družinách a dětských domovech; vedení zájmových činností dětí a mládeže ve výchově mimo vyučování.

Povinné předměty: český jazyk, cizí jazyky, matematika, občanská výchova, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie a hygiena, informatika

Volitelné předměty: specializace ve výchově hudební, tělesné a výtvarné

Cizí jazyky: Studenti pokračují v návaznosti na ZŠ ve studiu jazyka anglického nebo německého.  Jazyk však může být přidělený podle potřeb školy a podle rozřazovacího testu a v něm dosažené úrovně. Ve 3. a 4. ročníku se přidává metodika výuky příslušného jazyka. 

Odborné předměty: pedagogika, psychologie, hudební výchova s metodikou, výtvarná výchova s metodikou, tělesná výchova s metodikou, hra na hudební nástroj, osobnostní a dramatická výchova, pedagogická praxe

Nepovinné předměty: pěvecký sbor, konverzace v cizím jazyce