Informace o osmiletém studiu na gymnáziu určené pro absolventy 5. tříd ZŠ

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté gymnázium (viz stránka Přijímací řízení).

Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání a prostřednictvím volitelných předmětů umožňuje orientaci humanitní nebo přírodovědnou. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Hlavním úkolem gymnázia je příprava k vysokoškolskému studiu, na nějž se každoročně hlásí prakticky všichni absolventi. O úrovni školy vypovídají výsledky při přijímacím řízení na VŠ, výsledky maturit a výsledky olympiád a soutěží.


Kód: 79-41-K/81 

Počet přijímaných žáků: 30 žáků z 5. tříd ZŠ

Povinné předměty: český jazyk, cizí jazyky, matematika, občanská výchova, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, informatika, estetická výchova, tělesná výchova

Volitelné předměty: konverzace v cizích jazycích, latina, semináře z českého jazyka, literatury, dějepisu, zeměpisu, matematiky, fyziky, chemie, biologie, psychologie, výpočetní techniky, deskriptivní geometrie a společenských věd

Cizí jazyky: v primě až sekundě mají všichni žáci angličtinu. Od tercie se studenti učí další jazyk z nabídky – němčina, francouzština (jazyk je přidělen podle možností školy).

Přijímací řízení: viz stránka Přijímací řízení

Termín přijímacích zkoušek: duben 2023

Den otevřených dveří: čtvrtek 2. 2. 2023 od 15 hodin

Vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci byl v roce 2022 DOD netradičně online